Komisija za reševanje denacionalizacije doma KS – priprava poročila

Analiza denacionalizacijskega postopka za vračilo parceli 825/1 in 826/6, K.O. Volčji Potok, v naravi denacionalizacijskemu upravičencu Kmetijski zadrugi Kamnik (KZK)

Analizo je izdelala komisija v sestavi: Samo Jerman, Franc Sršen in Tone Žibert

Datum: 25.9.2015

Komisija je pregledala naslednjo dokumentacijo:

 1. Lokacijsko dokumentacijo z dne 18.11.1982
 2. Sklep o vpisu imetnika pravice uporabe z dne 6.9.1985
 3. Opredelitev do zahteve za vračilo družbenega premoženja KZ Kamnik, voden pod štev. 321-155/93 z dne 15.12.2010 (obveščena KS Volčji Potok)
 4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – izjasnite za vračanje zadružnega premoženja, št. 490-87/2011/5 z dne 13.3.2011 (obveščena KS Volčji Potok)
 5. Delno odločbo št. 321-155/93 z dne 3.11.2011
 6. Pritožbo Občine Kamnik, št. 321-155/93 z dne 22.11.2011
 7. Delno poročilo o denacionalizaciji št. 321-155/93 z dne 30.1.2012
 8. Predlog sklepa o soglasju za sklenitev poravnave v postopku denacionalizacije med Občino Kamnik in Zadružno zvezo Slovenije – Kmetijsko zadrugo Kamnik) št. 460001-6/1998 z dne 9.2.2012
 9. Zapisnik 13. seje Občinskega sveta z dne 29.2.2012
 10. Sklep Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je 14.5.2012, pod št. 490-2011/13, izdalo sklep, da se zaradi umika pritožbe, ki jo je podala Občina Kamnik, pritožbeni postopek ustavi.
 11. Vloga KS Volčji Potok-Rudnik z dne 5.8.2013, v kateri prosi Občino Kamnik za zamenjavo parcel. Parcelo št. 826/6, ki je bila last Občine, na njej pa vpisana pravica uporabe KS Volčji Potok, se je v denacionalizacijskem postopku vrnila KZK, naj se zamenja s parcelo 364/5, ki je v lasti Občine
 12. Odgovor Občine Kamnik z dne 12.9.2013 glede zamenjave parcel
 13. Zapisnik Svet KS z dne 19. seji 9.10.2013, na kateri se je obravnaval odgovor Občine Kamnik
 14. Predlog izbrisa izvedene pravice o pravici uporabe parcele 826/5 Krajevni skupnosti Volčji Potok, prejete s strani Okrajnega sodišča v Litiji. Krajevna skupnost je prejela to obvestilo in imela je osemdnevni rok, da vloži ugovor, pa tega ni storila, zato je sodišče
 15. naredilo izbris izvedbene pravice, v kateri je bila do tedaj vpisana KS Volčji Potok. Dokazovanje obstoja ovir za vračilo v naravi, ki jo je podala Občina Kamnik 13.1.2015 pod št. 46001-6/1998-2/2
 16. Zapisnik Sveta KS, ki je na 1. izredni seji 18.3.2015 obravnaval denacionalizacijski postopek, v katerem je bila parc. št 826/6 vrnjena denacionalizacijskemu upravičencu v naravi.
 17. Zapisnik sestanka z dne 6.5.2015, na temo vračila parcele št. 826/6 v naravi na Občini Kamnik. Sestanka sta se udeležila Franc Sršen, ki je tudi predlagal sklic sestanka in Matevž Šarc. V zapisu ni nobene zavezujoče obljube, ampak se uporabljajo zveze kot »bomo poskušali, trudili se bomo«.

Ugotovitve:

 1. Komisija je ugotovila, da je bila parcela št. 826/6, na kateri stojijo otroška igrala, nezakonito vrnjena v naravi. Navedena parcela predstavlja funkcionalno zemljišče k domu KS, ki stoji na parceli št.825/1. To zemljišče ni namenjeno le za igro otrok, del zemljišča lahko uporabljajo tudi ostali krajani KS. Ta parcela predstavlja edini prostor, kjer se krajani družimo, se rekreiramo in prirejamo kulturne in družabne prireditve.
 2. Ugotovila je, da je Upravna enota Kamnik z delno odločbo št. 321-155/93 z dne 3.11.2011 odločila, da se parcela št. 826/6 vrne v naravi. Na to odločbo se je Občina pritožila dne 22.11.2011. Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 13. seji sprejel sklep o poravnavi, s katerim se je Občina zavezala, da bo umaknila pritožbo za dne 22.11.2011. Zaradi takega sklepa je bila parcela št. 826/6 vrnjena v naravi. Krajevna skupnost je imela pravico uporabe na tej parceli, sedaj pa plačuje mesečno najemnino Kmetijski zadrugi Kamnik.
 3. Ugotovila je, da se Svet KS ni ustrezno opredelil glede prejete zahteve s strani UE Kamnik do zahteve po vračanja zadružnega premoženja. Sklicana seja sveta KS je bila po preteku roka za pisno opredelitev, na sami seji pa se prav tako ni sprejelo dovolj argumentiranih sklepov, ki bi izpostavili pomembnost parcel za samo krajevno skupnost.
 4. Prav tako je ugotovila, da Svet KS na svojih sejah ni obravnaval zadevo o vračilu premoženja, ki jo je v vednost KS Volčji Potok poslalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dne 13.3.2011, pod št. 490-87/2011/5.
 5. Ugotovila je tudi, da Občina Kamnik ni tekoče obveščala Sveta KS o poteku denacionalizacijskega postopka. Enkrat je bila obveščena s strani Upravne enote Kamnik in Ministrstva za okolje in prostor.
 6. Svet KS je 5.8.2013 na Občino Kamnik poslal predlog za zamenjavo parcel, ki naj bi jo izvedla Občina. Z zamenjavo parcel naj bi Občina nazaj v svojo last pridobila parc. št. 826/6.
 7. 9.2013 je Občina Kamnik posredovala odgovor na predlog KS Volčji Potok za zamenjavo parcel. V odgovoru navaja, da še vedno poteka denacionalizacijski postopek in da bi bilo smiselno v tem postopku rešiti naš primer. Komisija se ne strinja z dikcijo »bi bilo smiselno« ampak zahteva, da KS dobi zavezujoč odgovor, to pa je, da bo parcela št. 826/6 prišla v last Občine do 31.3.2016, na KS Volčji Potok pa bo vpisana pravica uporabe.
 8. Na 19. seji 9.10.2013 je Svet KS obravnaval odgovor Občine Kamnik (glej toč. 6). Tudi v tem primeru Svet KS ni zavzel konkretnega in zavezujočega sklepa za Občino Kamnik.
 9. Denacionalizacijski upravičenec KZK še vedno zahteva vračilo parcele št. 825/1, na kateri stoji dom KS. Občina Kamnik je 13.1.2015 pod št. 46001-6/1998-2/2 v dokazovanju obstoja ovir za vračilo v naravi poslala ta zahtevek na Upravno enoto Kamnik. Na tretji strani v prvem in drugem odstavku je pravilno tolmačenje, zakaj doma KS ni možno vrniti v naravi.
 10. Svet KS je na 1. izredni seji dne 18.3.2015 obravnaval denacionalizacijski postopek, v katerem je bila parc. št 826/6 vrnjena denacionalizacijskemu upravičencu v naravi. Imenoval je komisijo, ki mora pripraviti poročilo, kako je potekal denacionalizacijski postopek in pripraviti predlog, kako pridobiti nazaj v uporabo parcelo št. 826/6.
 11. 5.2015 je bil sestanek na Občini Kamnik, katerega sta se udeležila Franc Sršen in Matevž Šarc. Predlagatelj za sklic sestanka je bil Franc Sršen, predsednik Sveta KS, ki je sklic sestanka organiziral brez soglasja imenovane komisije. Zapis tega sestanka ne zagotavlja KS, da bomo vrnjeno zemljišče št. 826/6 resnično dobili nazaj.
 12. Komisija za reševanje denacionalizacije se je sestala na 1. seji 7.9.2015 in sprejela program dela, kako pridobiti nazaj nezakonito vrnjeno parcelo 826/6.

Zaključki:

 1. Parcela št.826/6 K.O. Volčji Potok je za Krajevno skupnost vitalnega pomena. Predstavlja funkcionalno zemljišče k domu KS, ki stoji na parceli št. 825/1. Sedaj pa zanjo KS plačuje najemnino KZK.
  Lastnica te parcela je bila Občina Kamnik, na KS pa je bila vpisana pravica uporabe. Neupravičeno pa je bila vrnjena denacionalizacijskemu upravičencu KZK.
 1. Dom krajanov je bil zgrajen s sredstvi samoprispevka, prostovoljnim delom in materialnimi prispevki krajanov.
 1. Od Občine Kamnik zahtevamo, da realizira zamenjavo parcel in tako nazaj v svojo posest pridobi parcelo št. 826/6, na KS Volčji Potok pa se vpiše pravica uporabe. Prav tako od občine zahtevamo, da zamenjavo parcele izvede do 31.3.2016 in o tem pisno obvesti KS Volčji Potok.
 1. KS Volčji Potok od Občine zahteva, da jo tekoče obvešča, kako se bo reševal denacionalizacijski zahtevek KZK, ki zahteva, da se vrne v naravi tudi parcela št. 825/1, na kateri stoji dom KS. V celoti podpiramo navedbe, ki jih je podala Občina v dokazovanju obstoja ovir za vračilo tega zemljišča, ki je voden pod št. 46001-6/1998-2/2 z dne 13.1.2015.
 1. Svetu KS se predlaga, da sprejme to poročilo z zaključki poročila.
 1. Potem ko bo Svet KS sprejel to poročilo, naj skliče sejo Sveta KS, na katero povabi župana Občine Kamnik. Županu se skupaj z vabilom vroči tudi zaključke te seje Sveta KS.

You may also like...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja