Vabilo in zapisnik 4. seje sveta krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

Zapisnik 4. seje sveta KS Volčji Potok – Rudnik: Zapisnik 4. redne seje – 18.2.2015

 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VOLČJI POTOK – RUDNIK
Volčji Potok
1235 Radomlje

Datum: 15.2.2015

Vabilo

 Na 4. sejo Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik, ki bo v sredo, 18. 2. 2015 ob 19.00 uri v domu KS Volčji Potok – Rudnik.

Predlaga se:

In naslednji DNEVNI RED:

 1. Prevzem funkcije blagajnika in priprava prevzemnega zapisnika ter predlog sklepa upravljanja s financami KS
 2. Predlog sklepa o ureditvi statusa oddajanja doma
 3. Predlog sklepa o delovanju sveta KS glede delovanja in informiranja znotraj sveta
 4. Uskladitev infrastrukturne posodobitve znotraj krajevne skupnosti in sestanek s predstavniki občine
 5. Denacionalizacijski postopek parcele, na kateri stoji dom KS
 6. Obnova doma
 7. Razno

Vabljeni: člani sveta krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik

 

Priloge:

Točka 1: Predlog sklepa upravljanja s financami KS

Na začetku leta se vsakoletno pripravi zaključni račun s popisom finančnega stanja v KS za preteklo leto. Prav tako se ob zaključku mandata aktualnega sveta pripravi poročilo za celotno obdobje mandata, ki se ga preda novemu svetu KS. Če obstoječega zaključnega računa ni, se predlaga komisija, ki jo sestavlja blagajnik in dva člana sveta, da se izvede popis finančnega stanja na dan prevzema funkcije.

Tekoči popis stanja blagajne se izvaja s kvartalnim poročilom, ki se predstavi na redni seji KS.

Porabo sredstev do [znesek – npr. 200e] lahko odobri predsednik ali blagajnik. Nad omenjenim zneskom je potrebno soglasje vsaj polovice članov sveta KS.

Vsi izdatki in prihodki, ki se nanašajo na poslovanje KS, morajo biti zabeleženi in izkazani z računom ter posredovati blagajniku v roku [čas, npr. dveh tednov/mesec].


Točka 2: Predlog sklepa o statusu oddajanja doma v najem

Dom KS se oddaja, njegova uporaba se trži. Najamejo ga lahko krajani, društva ali druge osebe.

Svet KS imenuje skrbnika rezervacij doma, ki ureja z rezervacijami in vodenjem oddaj doma KS. Skrbnik oddajanja lahko na podlagi svoje ocene ali ocene sveta KS zavrne prošnjo po najemu doma. Skrbnik oddjanja mora skrbeti za točno in transparentno evidenco zasedenosti doma ter kvartalno s poročilom uporabe seznaniti svet KS.

Cena in način rezervacij doma se definira na seji sveta KS. Uskladitev cene je potrebno vsaj enkrat letno.

Predlog cene:

 • uporaba doma in igral čez dan za druženje krajanov – [predlog: brezplačno]
 • uporaba doma od 9-ih do 9-ih naslednjega dne med (če je naslednji dan sobota, nedelja ali praznik) – [predlog: x e];
 • uporaba doma od 9-ih do 9-ih naslednjega dne med (če je naslednji dan delavnik) – [predlog: x e];
 • najema za izvajanje sestankov, rekreacije ali drugih potreb krajanov – [predlog: brezplačno]
 • najema za izvajanje sestankov, rekreacije ali drugih potreb zunanjih – [predlog: x eur/h]

Predlog rezervacij:

 • rok plačila po rezervaciji je [predlog: x dni];
 • ob prevzemu ključa mora biti podpisan obrazec o prevzemu odgovornosti in plačana akontacija, ki je vrnjena ob prevzemu in pregledu doma;
 • krajani imajo prednost do enega meseca pred rezervacijo.

 

Točka 3: Predlog sklepa o delovanju sveta KS glede delovanja in informiranja znotraj sveta

Vabilo za redno sejo skupaj s predlaganim dnevnim redom in zapisnikom prejšnje seje se članom sveta posreduje vsaj teden dni pred napovedano sejo.

Izjema je izredna seja, ki se lahko skliče po potrebi in lahko tudi samo z osebnim vabilom.

Zapisnik potrdi svet KS na prvi prihodnji seji, podpišeta pa ga predsednik sveta in zapisnikar. V arhivu se trajno hrani potrjen zapisnik seje sveta KS Volčji Potok Rudnik.

Vsi uradni dopisi, naslovljeni na KS Volčji Potok – Rudnik, ki jih prejme predsednik, tajnik ali član sveta, morajo biti posredovani na ostale člane sveta KS v roku [predlog: sedmih] dni (predlog posredovanja: Prejemnik dopis se posreduje tajniku, ki jih prek elektronske pošte posreduje v vednost ostalim članom KS).

Vsa uradna komunikacija z drugimi organi (npr. Občina Kamnik) mora biti zabeležena z zapisnikom, ki se udeleženim pošlje v vednost, sam zapisnik pa se predstavi na naslednji seji sveta KS.

Vsa prejeta in oddana pošta mora biti označena z datumom prejema/oddaje in ustrezno hranjena v arhivu.

 

Točka 4: Zapisnik sestanka z občino na temo denacionalizacijskega postopka – priloga

Točka 4 – Sestanek KS Volcji Potok – Občina – Investicije v krajevni skupnosti

 

Točka 5: Zapisnik sestanka z občino na temo uskladitve infrastrukturne posodobitve znotraj krajevne skupnosti – priloga

Točka 5 – Sestanek KS – Občina – Denacionalizacija – 01-2015 


Samo Jerman, Tajnik KS Volčji Potok – Rudnik

You may also like...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja