1. seja komisije za rešitev denacionalizacijskega postopka za vračilo doma in zemljišč

Zapisnik 1 .seje komisije za rešitev denacionalizacijskega postopka za vračilo doma in zemljišč denacionalizacijskemu upravičencu (Kmetijski zadrugi Kamnik).

Komisija, ki je bila imenovana na 1. izredni seji Sveta KS dne 18. 3. 2015, se je sestala v ponedeljek, 7. 9. 2015.

Člani komisije: Franc Sršen, predsednik, Samo Jerman, član in Tone Žibert, član.

Komisija je soglasno sprejela naslednji dnevni red:
1. Kronološki pregled dogodkov denacionalizacijskega postopka
2. Pregled sklepov, ki jih je sprejel Svet KS na 5. seji 18. 3. 2015
3. Sprejem programa za uspešno rešitev denacionalizacije
4. Vprašanja in pobude

K 1.tč:
Narejen je bil pregled že pripravljene kronologije vseh dogodkov, ki so pripeljali do tega, da je bilo zemljišče parc. št. 826/6 že vrnjeno v naravi. Postopek za vračilo parcele, na kateri stoji dom KS (825/1), pa še poteka. V razpravi je bilo soglasno ugotovljeno, da je postopek denacionalizacije potekal nepregledno, da Svet KS ni bil obveščen in povabljen k sodelovanju na vseh stopnjah denacionalizacijskega postopka. Ugotovljeno je bilo tudi, da je predsednik komisije Franc Sršen, samoiniciativno organiziral sestanek na občini Kamnik na temo denacionalizacija. Na seji je bil kot predstavnik KS prisoten še Matevž Šarec. Zapis sestanka, ki je bil 6. 5. 2015, je za komisijo, zagotovo pa tudi za Svet KS, nesprejemljiv. Navedbe v zapisniku, kot so: bomo poskušali, se bomo potrudili, ne sodijo v tako pomemben zapis, saj gre za reševanje denacionalizacije, ki je za KS ključnega pomena. Dogovorjeno je bilo, da vsako dogovarjanje mimo komisije ni dovoljeno.
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:
SKLEP 1: Komisija izdela analizo denacionalizacijskega postopka, s katero mora dati odgovore na naslednja vprašanja:
Ali je bil Svet KS Volčji Potok obveščen o vseh postopkih denacionalizacije in kakšne zaključke oziroma stališča je zavzel do posredovanih zahtevkov.
Posebej se analizira sklep iz 13. seje Občinskega sveta z dne 29. 2. 2012, ugotoviti bo potrebno, ali je bil o tem obveščen Svet KS in zakaj je bil sprejet sklep o poravnavi denacionalizacijskega zahtevka.
Ugotoviti mora, ali je bila KS stranka v postopku.
Zadolžena: Samo Jerman in Tone Žibert
Rok: do 25. 9. 2015.

K 2.tč.:
Komisija se je seznanila s sklepom, ki je bil sprejet na seji Sveta KS 18. 3. 2015. Sklep vsebuje devet točk. Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP 2: Zaključke, ki so bili sprejeti na seji Sveta KS 18. 3. 2015, bo komisija uporabila za izdelavo analize, ki je navedena v 1. sklepu tega zapisnika.

K 3.tč.:
SKLEP 3: Komisija bo narejeno analizo denacionalizacijskega postopka predstavila Svetu KS.
Zadolžen: Franc Sršen
Rok: do 30. 9. 2015
SKLEP 4: Skliče se seja Sveta KS, na katero se povabi župana ali podžupana, po potrebi pa tudi njihove strokovne sodelavce. Seznam vabljenih bo predlagala komisija, ko bo naredila analizo denacionalizacijskega postopka.
Zadolžen: Franc Sršen
Rok: do 15. 10. 2015

K 4.tč.:
SKLEP 5: Komisija predlaga Svetu KS, da čim prej pripravi srednjeročni program razvoja KS in ga objavi na spletni strani KS. Smernice za srednjeročni program je že pripravil Tone Žibert in ga predstavil Svetu KS na seji 18. 3. 2015.
Zadolžen: Franc Sršen
Rok: do 30. 9. 2015
SKLEP 6: Komisija predlaga Svetu KS, da ponovno obravnava temo, ki je zapisana v 2. sklepu 12.seje Sveta KS z dne 20. 6. 2012. Neupravičeno vračilo denarja krajanov (Vidmar, Šoštarič, Cerar..) za sofinanciranje kanalizacije.
Zadolžen: Franc Sršen
Rok: do 30. 9. 2015
SKLEP 7:
Komisija predlaga Svetu KS, da realizira vse sklepe za dokončanje kanalizacije v Volčjem Potoku, ki so zapisani v zaključnem poročilu izgradnje kanalizacije 17. 3. 2005.
Zadolžen: Franc Sršen
Rok: 31. 12. 2015
Zapisal: Tone Žibert

 

 

Prenos zapisnika: Zapisnik 1.seje komisije za denacionalizacijo

You may also like...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja